นโยบายผู้บริหาร

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 

vichen2