นักบริบาลประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นักบริบาลใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เรล (ADL) เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลยางโทน