จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *