จิตอาสาพัฒนา รื้อ ถอน บ้านพักนักเรียนทุนการศึกษา ฉลอง 1 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อำเภอหนองม่วง โโยการนำของท่านนายกอำเภอ นายสุรเดช สร้อยอุทา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางโทน และกลุ่มจิตอาสา 904อเข้าปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงธิดารัตน์ คงอยู่ บ้านเลขที่ 66 ม.4 ต.ยางโทน ตามโครงการ ” จิตอาสาพัฒนา รื้อ ถอน บ้านพักนักเรียนทุนการศึกษา ฉลอง 1 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ” เนื่องจากบ้านพักอาศัยในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องรื้อ ถอน เพื่อปลูกสร้างใหม่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น