คณะผู้บริหาร

 

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.

3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 

 

คณะผู้บริหาร อบต.ยางโทน

ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน