กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่  8  มิถุนายน 2565 ณ ฝายเก็บน้ำคลองซาง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโทน โดยนายอำเภอหนองม่วง นายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *