กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ และป่าไม้ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จุงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติขึ้น