กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี2565

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตะหนักและระมัดระวังในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรค องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึงดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้

บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ยางโทน

บริเวณหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน