การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งรายละเอียดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลางให้ทุกท่านทราบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *