องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

การบริหารจัดการ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

การบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

การบริหารจัดการ

การป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

มาตรการป้องกันการทุจริต