การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะผู้ที่รับเป็นเงินสด) ดังนี้

1. กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย

2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลา

2.2 วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการรับเงิน

2.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

 

หากมีปัญหาและข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 036-795-301 ต่อ 6 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *