กองสวัสดิการสังคม

 

มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

– งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช 2 ค
งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
งานจัดทำแผนชุมชน
งานจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
งานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
งานการจัดตั้ง/ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
งานการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
งานการจัดตั้ง/ดูแลห้องสมุดชุมชน
งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานส่งเสริมกิจการชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 งานการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
งานการจัดประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชน
งานการประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการพื้นฐานไปบริการชุมชน
งานการจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
งานด้านการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการให้กับชุมชน
งานด้านการให้งบประมาณอุดหนุนให้กับชุมชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานพัฒนากลุ่มสตรีและอุดหนุนกลุ่มสตรี
งานส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
งานตรวจเยี่ยม/ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่าง ๆ
งานสงเคราะห์เด็กอนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย และสติปัญญา
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการด้านเบี้ยยังชีพฯ

ให้บริการงานด้านการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 

งานด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมรายได้

ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การฝึกอาชีพ การหาช่องทางการตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำสินค้าของชุมชน 

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

edit13

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

085-811-8566

S__32808983

นายรติ มโหฬาร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สว1

น.ส.กานต์สินี บริบูรณ์บันเทิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุชีรา มากแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมกองสวัสดิการ