กองคลัง

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของอบต. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานการซื้อและการจ้าง
• งานการซ่อมและบำรุงรักษา
• งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
• งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
• งานการจำหน่ายพัสดุ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
• งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
• งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
• งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
• งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
• งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
• งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
• งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
•  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
• งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
• งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
• งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
• งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
• งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
• งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
• งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
• งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
• งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
• งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
• งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4,5,6,9,11,12,17)
• งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ5)
• งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
• งานจัดทำรายงานประจำเดือน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของอบต.
2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
•  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของอบต.
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
• งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานสารบรรณ
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
• งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาอบต. คณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.
• งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
• การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
• งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
• งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
• งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

รับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

เป็นภาษีที่ อบต. ยางโทนจัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี

บริการจดทะเบียนพาณิชย์

อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง มีหลายธุรกิจที่เปิดตัวมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้องจดทะเบียนการค้าก่อน เมื่อเราเริ่มกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจของเรายั่งยืนในระยะยาวแล้ว จะให้ดีก็ควรรู้ข้อกฏหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

บุคลากรกองคลัง

edit12

นางณัฏฐภรณ์ ปัทมโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

085-2645589

edit33

น.ส.กานดา สามี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางลักขณา บุญหล้า

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1

น.ส.กัลยา จั่นรักษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

4

น.ส.กันทิมา สุวรรณสุข

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมภพ โพธิ์ปรก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

2

น.ส.กิตติกานต์ แก่นทรัพย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กิจกรรม/โครงการกองคลัง