ประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน 2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน – ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ – เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน – แบบลงทะเบียน (ดร.01) – แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) – บัตรประชาชนผู้ปกครอง – สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง – สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) – ใบรับรองเงินเดือน – สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน

ข่าวจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว

ข่าวจากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง แจ้งข่าวเรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 มาเพื่อทำความเข้าใจให้ทุกท่านทราบ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งรายละเอียดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลางให้ทุกท่านทราบ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปสู่ แหล่งชุมชน และ ตามสถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอย่างหนัก  ดังจะเห็นได้จาก ข่าวหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  และ ตามสื่อต่างๆ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายป้องกันซึ่งเป็นนโยบายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และ เป็นนโยบายเร่งด่วน และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จึงได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด  ในแหล่งชุมชน  หมู่บ้าน ตำบลยางโทน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ยาเสพติดหมายถึง  สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ  หรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด  หรือวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น  มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  มีอาการอยากยา  เมื่อขาดยา  สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง    วิธีการสังเกตผู้ติดยาเสพติด ร่างกายทรุดโทรมผิวพรรณไม่เปล่งปลั่ง (ในกรณีเด็กและวัยรุ่น)  มีอาการกัดกรามบ่อยๆ โดยไม่รู้สึกตัว  เนื่องจากฤทธิ์กระตุ้นของตัวยา  ลุกลี้ลุกลน พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง  อารมณ์ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างผิดปกติ  เช่น มีผลการเรียนแย่ลง  ทำงานประสิทธิภาพลดลง ห่างเหินจากสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  …

วันต่อต้านยาเสพติดโลก Read More »

แนวทางการปฎิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลาย

ในช่วงนี้รัฐบาลกำหนดขยายเวลาการควบคุมการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยมาตรการผ่อนคลายหลายอย่าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังนี้