ประชาสัมพันธ์

รายนามผู้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคและปัจจัยสำหรับศูนย์พักคอย(Community Isolation)อบต.ยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรองรับ หรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  ที่มีอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการ ห้างร้าน และประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจบริจาคสิ่งของ อุปโภค-บริโภค รวมทั้งปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัว โดยรายนามผู้บริจาค ดังต่อไปนี้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รัตนไชยกุล ฟาร์ม ไพรสิงห์ ฟาร์ม สมบูรณ์ ฟาร์ม พรนิพา ฟาร์ม นันทจิตฟาร์ม หจก.พีพีเจดีเวอร์ล็อปเมนท์ จิ้น โฮม เซ็นเตอร์ ร้านดำรงชัยวานิชย์ ร้านเหลืองวิไลการพิมพ์ ร้าน ช.รุ่งเรือง บริษัท เอชพีคอมพิวเตอร์ ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค แอนด์เซอร์วิส จำกัด ร้านโชคสุทิตตรา ร้านหนองม่วงการเกษตร กำนันณัฐยา บริบูรณ์บันเทิง คุณกาญจนา พุมวงศ์ คุณคนึง คงบุตร คุณอาทรณ์ – คุณภัทรวรรณ เศรษฐ์สรไกร …

รายนามผู้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคและปัจจัยสำหรับศูนย์พักคอย(Community Isolation)อบต.ยางโทน Read More »

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะผู้ที่รับเป็นเงินสด) ดังนี้ 1. กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย 2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลา 2.2 วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการรับเงิน 2.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร   หากมีปัญหาและข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 036-795-301 ต่อ 6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2564 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2564   หลักฐานและเอกสารในการสมัคร สำเนาสูติบัตร     1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก    1  ใบ สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา    1 ใบ นำเด็กมาแสดงตนในวันที่ยื่นใบสมัคร สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หรือติดต่อ 092-2542808  ครูอ้อม 061-5360118   ครูเติ้ล