วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปสู่ แหล่งชุมชน และ ตามสถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอย่างหนัก  ดังจะเห็นได้จาก ข่าวหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  และ ตามสื่อต่างๆ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายป้องกันซึ่งเป็นนโยบายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และ เป็นนโยบายเร่งด่วน และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จึงได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด 

Read more

แนวทางการปฎิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลาย

ในช่วงนี้รัฐบาลกำหนดขยายเวลาการควบคุมการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยมาตรการผ่อนคลายหลายอย่าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

Read more

ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการล้าง เลี่ยง ลด

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

Read more

เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีเทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 มาแนะนำให้ทราบถึงขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19

Read more

โครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าวไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณ และไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง http://subsites.dpt.go.th/construction/?fbclid=IwAR1kleaAm-qwHkuABd50s22zlstSannPlY5wl_YHJzf24nql-c5gPkQL-qM

Read more